Szkolenia umożliwiają podniesienie kwalifikacji lub zdobycia nowych umiejętności, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Osoby niepełnosprawne bardzo często borykają się z brakiem dostatecznej wiedzy, która może nie wystarczać do objęcia pracy w preferowanym kierunku. Pakiet szkoleń, zakończony certyfikatem lub innym potwierdzającym jego ukończenie dokumentem, wzbogaca kandydata o dodatkową wiedzę oraz minimalizuje szanse ewentualnego zwolnienia w przypadku podjęcia zatrudnienia w przyszłości. Osoby niepełnosprawne, które mogą zostać skierowane na określone szkolenia, muszą spełniać pewne kryteria, takie jak: posiadać status osoby bezrobotnej, stracić zdolność do wykonywanej pracy w zawodzie, który był dotychczas wykonywany, nie posiadać wystarczających kwalifikacji do podjęcia danej pracy/ pozostać w konieczności podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji albo ich całkowitej zmiany.

Osoba niepełnosprawna, która jest zdeterminowana do podjęcia szkolenia zawodowego może uzyskać wszelkie informacje w tym kierunku w Powiatowym Urzędzie Pracy wedle miejsca zamieszkania.