Dostosowanie przestrzeni życiowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych

We współczesnym świecie istnieje wiele udogodnień, które poprawiają komfort życia i ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Technologiczne nowości z roku na rok wpływają na jakość pracy zawodowej i pomagają w codziennych czynnościach domowych. Często pracę ludzkich rąk zastąpiły roboty a obliczeniami i statystykami matematycznymi, zajmują się określone programy komputerowe. Nasuwa się zatem pytanie, czy wszystkie udogodnienia życiowe dedykowane są jedynie osobom młodym oraz sprawnym ruchowo i umysłowo. W dużej mierze tak, jednakże postęp techniczny zapewnił wiele możliwości osobom niepełnosprawnym oraz starszym, a uzyskanie pomocy finansowej stało się dużo prostsze i powszechnie dostępne.

1. Jak uzyskać pomoc?

Osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się o pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jest to organ administracji publicznej, który ma na celu wsparcie i aktywizację społeczną niniejszej grupy społeczeństwa. O szeroki zakres dofinansowań i programów aktywizujących mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub potwierdzenie niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
Wszelkie poniższe dane, przedstawione zostały wedle informacji na oficjalnej stronie www.pfron.org.pl.

1. Dofinansowania (PFRON)

Jest to najbardziej popularna forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Sprzęty rehabilitacyjne oraz innego rodzaju przedmioty ortopedyczne nie należą do najtańszych, dlatego nierzadko taka forma pomocy osobom potrzebującym jest nieoceniona.
Turnusy rehabilitacyjne trwają około 14 dni. Programy turnusowe są dostosowywane do indywidualnych preferencji i schorzeń wnioskujących osób niepełnosprawnych. Ogromnym plusem jest to, iż są prowadzone przez określoną kadrę specjalistów, a ilość uczestników nie może przekraczać 20 osób.
Osoby niepełnosprawne, które przejawiają pewne bariery w komunikowaniu się oraz posiadające trudność lub niemożliwość w porozumiewaniu się, a za tym utrudniony przekaz niezbędnych informacji, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu wymaganych sprzętów.
Osoby głuche oraz osoby znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z osobą niepełnosprawną (np. członek rodziny), mogą wnioskować o dofinansowanie do szkolenia języka migowego oraz o tłumacza-przewodnika.
W miejscach zamieszkania, osoby niepełnosprawne niejednokrotnie przejawiają trudności w normalnym funkcjonowaniu.
Projekt „Aktywny Samorząd”, jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które przejawiają dysfunkcję narządu słuchu, wzroku i kończyn górnych oraz osób, które nie przekroczyły 18 roku życia.
Osoba niepełnosprawna może otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub też wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.

2. Aktywizacja zawodowa (PFRON)

Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje z własnych środków wiele działań i form pomocy, które można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.

 

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w kwestii tzw. nauki zawodu i podjęcia stażu w określonych miejscach pracy. Podjęcie zatrudnienia wiąże się niejednokrotnie z długim okresem oczekiwania kandydata na daną ofertę stażową.
Szkolenia umożliwiają podniesienie kwalifikacji lub zdobycia nowych umiejętności, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.