Jest to najbardziej popularna forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Sprzęty rehabilitacyjne oraz innego rodzaju przedmioty ortopedyczne nie należą do najtańszych, dlatego nierzadko taka forma pomocy osobom potrzebującym jest nieoceniona.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny osoby niepełnosprawnej, musi zapoznać się z wykazem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które są w części refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Wkład własny, który wnioskujący zobowiązany jest pokryć osobiście, może być sfinansowany ze środków PFRON, jeżeli spełnia określone warunki. Osoba niepełnosprawna winna jest przedstawić dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz spełniać wytyczone kryteria dochodowe.

„O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej” (1).

W przypadku sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do jego zakupu tylko i wyłącznie w przypadku określonych zaleceń lekarskich w celu rehabilitacji domowej. Wartość możliwego dofinansowania wynosi 80% jego wartości, jednakże nie może być wyższa niż pięciokrotność wynagrodzenia przeciętnego.

W celu otrzymania dofinansowania do zakupu sprzętów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych czy przedmiotów pomocniczych, osoba niepełnosprawna lub prawny opiekun osoby niepełnosprawnej, musi zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), w celu otrzymania niezbędnej pomocy finansowej ze środków PFRON.

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do PCPR określone załączniki, takie jak:

  1. „kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
  2. faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), albo
  3. kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji” (2).