Osoba niepełnosprawna może otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej lub też wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej. W celu otrzymania środków finansowych, wnioskodawca musi spełniać określone kryteria: posiadać orzeczenie o niepełnosprawności oraz być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Wnioskodawca nie może być związany umową z racji prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem jej terminu zakończenia lub upływu członkostwa w spółdzielni socjalnej.

W celu otrzymania dotacji, każdy wniosek weryfikowany jest pod kątem kilku kryteriów, takich jak koszty uruchomienia danej działalności gospodarczej, potwierdzonych kwalifikacji oraz niezbędnych uprawnień osoby niepełnosprawnej, posiadania własnych środków finansowych czy też przewidywanych efektów ekonomicznych danego przedsięwzięcia.

Wysokość ewentualnej dotacji jest zależna od okresu jej zobowiązania. Wariant pierwszy przewiduje czas trwania działalności gospodarczej na okres minimum 12 miesięcy (dotacja nie może być wyższa niż sześciokrotność wynagrodzenia przeciętnego). Wariant drugi przewiduje natomiast czas trwania przedsięwzięcia nie krócej niż 24 miesiące (dotacja nie może być niższa niż sześciokrotność wynagrodzenia przeciętnego, ale również nie wyższa niż piętnastookość wynagrodzenia przeciętnego).

Ważne jest zastosowanie się do określonych wytycznych podanych przez PFRON. Z uwagi na to osoba niepełnosprawna, która otrzymała pozytywny wynik postępowania i podpisała umowę, może zarejestrować własną działalność gospodarczą. Jeżeli wnioskodawca zaburzy tę kolejność, dotacja na rozpoczęcie przedsięwzięcia nie zostanie przyznana podmiotowi.