Turnusy rehabilitacyjne trwają około 14 dni. Programy turnusowe są dostosowywane do indywidualnych preferencji i schorzeń wnioskujących osób niepełnosprawnych. Ogromnym plusem jest to, iż są prowadzone przez określoną kadrę specjalistów, a ilość uczestników nie może przekraczać 20 osób. Dzięki takiemu rozwiązaniu, specjaliści mogą odpowiednio współpracować z osobami niepełnosprawnymi i poświęcić im właściwą uwagę oraz dedykowany czas. Sam turnus może przebiegach w dwóch formach, zarówno stacjonarnej jak i niestacjonarnej.

Każdy wniosek, który wpływa do PCPR o możliwość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Wszelkie uprawnienia organizatora  turnusu oraz ośrodka przyjmującego osoby niepełnosprawne, są sprawdzane przez placówkę w terminie 7 dni od wybrania określonego miejsca i organizatora przez wnioskodawcę. W przypadku niespełnienia określonych wymogów, w przeciągu kolejny 7 dni, wnioskodawca jest zobowiązany do zmiany ośrodka oraz organizatora. Osoba niepełnosprawna ma możliwość otrzymania pomocy od pracowników PCPR, dotyczącej wyboru właściwego ośrodka rehabilitacyjnego oraz organizatora turnusu, w przypadku braku samodzielnej decyzji w tym temacie.

Osoby mogące ubiegać się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego muszą spełniać następujące wytyczne:

 1. „osoba posiadająca orzeczenie:
  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.
 2. osoba spełniająca kryterium dochodowe:
  • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  • w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony” (3).

Szczegółowe informacje znajdziesz na:

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne/